-


Начало >

-


, , .
, , .
,

!

,
, , .
, ,
,

1:
.
,
- ,
,
,
,
, -- -----------...
- !...

, !
, !
,

.

,
, , .
, ,
,

2:
.
,
- ,
,
,
,
, -- -----------...
- !...

- ,
- .
:
, -

2


Рейтинг: 4.6/5 (голосов: 195)
Искать видеоклипы:

     В начало      Версия для печати      Скачать текст- другие песни:

  -
  -
  -
  - .
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Комментарии (15)
Что вы думаете об этой песне?


Ваше имя:
Город (страна):
Комментарий:
 


,

{ | } ( { | } 2019.05.04, 15:50)

, ,

s://oncino.ru/ ( s://oncino.ru/ 2019.04.23, 00:21)

, , :

s://musicmy.top/ ( s://musicmy.top/ 2019.03.17, 11:36)

Êóïèòü çàêëàäêó êîêàèí Êóïèòü çàêëàäêó êîêàèí Êóïèòü çàêëàäêó êîêàèí Êóïèòü çàêëàäêó êîêàèí Êóïèòü çàêëàäêó êîêàèí

EkqsXOAXXxfvFcP (UUmlRUBr 2019.03.02, 03:55)

Êóïèòü çàêëàäêó Ãàíäæóáàñ, Ìàðèõóàíà, Áîøêè, Êîíîïëÿ, Ãàøèø, Øèøêè Êóïèòü çàêëàäêó Ãàíäæóáàñ, Ìàðèõóàíà, Áîøêè, Êîíîïëÿ, Ãàøèø, Øèøêè Êóïèòü çàêëàäêó Ãàíäæóáàñ, Ìàðèõóàíà, Áîøêè, Êîíîïëÿ, Ãàøèø, Øèøêè Êóïèòü çàêëàäêó Ãàíäæóáàñ, Ìàðèõóàíà, Áîøêè, Êîíîïëÿ, Ãàøèø, Øèøêè Êóïèòü çàêëàäêó Ãàíäæóáàñ, Ìàðèõóàíà, Áîøêè, Êîíîïëÿ, Ãàøèø, Øèøêè

FjQBEWxHVua (TYHLkkUhtUOlnUG 2019.03.01, 23:32)

Êóïèòü çàêëàäêó Ãàíäæóáàñ, Ìàðèõóàíà, Áîøêè, Êîíîïëÿ, Ãàøèø, Øèøêè Êóïèòü çàêëàäêó Ãàíäæóáàñ, Ìàðèõóàíà, Áîøêè, Êîíîïëÿ, Ãàøèø, Øèøêè Êóïèòü çàêëàäêó Ãàíäæóáàñ, Ìàðèõóàíà, Áîøêè, Êîíîïëÿ, Ãàøèø, Øèøêè Êóïèòü çàêëàäêó Ãàíäæóáàñ, Ìàðèõóàíà, Áîøêè, Êîíîïëÿ, Ãàøèø, Øèøêè Êóïèòü çàêëàäêó Ãàíäæóáàñ, Ìàðèõóàíà, Áîøêè, Êîíîïëÿ, Ãàøèø, Øèøêè

HTQEkJKHxFkjmZKa (xSQojcOtEOj 2019.03.01, 19:14)

Êóïèòü, çàêëàäêè, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû, ãàøèø, àìôåòàìèí, ìåôåäðîí, òåëåãðàì, áîò, ýêñòàçè, ãåðîèí, ìåòàäîí, ñïàéñ, MDMA, LSD, øèøêè, áîøêè, ãèäðîïîíèêà,a-pv p, 3md, ôåí, ìÿó, ñîëü, êðèñòàëëû, îíëàéí, ìàðêè, ìàðèõóàíó, ëåãàëêó, à29, ìåô, ãàðèê

GNDroOaFhgRMaxbOV (WFpQHVVrBJlC 2019.01.15, 06:48)

Êóïèòü, çàêëàäêè, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû, ãàøèø, àìôåòàìèí, ìåôåäðîí, òåëåãðàì, áîò, ýêñòàçè, ãåðîèí, ìåòàäîí, ñïàéñ, MDMA, LSD, øèøêè, áîøêè, ãèäðîïîíèêà,a-pv p, 3md, ôåí, ìÿó, ñîëü, êðèñòàëëû, îíëàéí, ìàðêè, ìàðèõóàíó, ëåãàëêó, à29, ìåô, ãàðèê

AnZFtfumq (xoRERBIMZMhFu 2019.01.15, 01:47)

Êóïèòü, çàêëàäêè, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû, ãàøèø, àìôåòàìèí, ìåôåäðîí, òåëåãðàì, áîò, ýêñòàçè, ãåðîèí, ìåòàäîí, ñïàéñ, MDMA, LSD, øèøêè, áîøêè, ãèäðîïîíèêà,a-pv p, 3md, ôåí, ìÿó, ñîëü, êðèñòàëëû, îíëàéí, ìàðêè, ìàðèõóàíó, ëåãàëêó, à29, ìåô, ãàðèê

ToKjPhwODWI (BnwdeShJKUhK 2019.01.15, 01:44)

Ìàãàçèí çàêëàäîê â òåëåãðàìì. Êóïèòü êîêàèí, àìô, áîøêè, ãàøèø, ìåôåäðîí Ìàãà èí çàêëàäîê â òåëåãðàìì. Êóïèòü êîêàèí, àìô, áîøêè, ãàøèø, ìåôåäðîí Ìàãà èí çàêëàäîê â òåëåãðàìì. Êóïèòü êîêàèí, àìô, áîøêè, ãàøèø, ìåôåäðîí

spvIRGoQ (MKmIGDuOnBMb 2019.01.14, 04:23)

ÐšÑƒÐ¿Ð¸Ñ ÑŒ Марка Тихвин Купит Ñ ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð° калея Ð·Ð°ÐºÐ°Ñ‚ÐµÑ Ð¸Ñ‡Ð¸ Sh ama rc biz что это Рокаин цены

jBpIlRdeYgTXAYo (CHPXftSEvLOEbpOpnU 2018.12.03, 02:44)

ЗаклРдки солей в ялте §Ñ‚Ð¾ делать чтобы отпустРло от гашиша ЗаклР° ´ÐºÐ¸ бошки в Ялте Купить Ð­Ð¹Ñ„Ð¾Ñ€ÐµÑ Ð¸Ðº МефедрРн Нижний НовгорРд

seVssMhvsZ (VOGIOYDv 2018.12.03, 02:41)

Êóïèòü ñòèìóëÿòîðû: êîêàèí, àìôåòàìèí, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû. êîê àèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü ìàðèõóàíó: ãàøèø, øèøêè, áîøêè, ïëàí, ãèäðîïîíèêó ê êàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü ýêñòàçè: MDMA òàáëåòêè, XTC, äèñêè, êðóãëûå, Ecstasy.

RmmBJLTdiUqHDrSpE (kzXglGNWp 2018.10.28, 01:50)

Êóïèòü ñòèìóëÿòîðû: êîêàèí, àìôåòàìèí, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû. êîê àèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü ìàðèõóàíó: ãàøèø, øèøêè, áîøêè, ïëàí, ãèäðîïîíèêó ê êàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü ýêñòàçè: MDMA òàáëåòêè, XTC, äèñêè, êðóãëûå, Ecstasy.

vyIfCgQJzjPlOPc (MPbslBOnSnzokcfCEU 2018.10.27, 21:55)

Êóïèòü ñòèìóëÿòîðû: êîêàèí, àìôåòàìèí, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû. êîê àèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü ìàðèõóàíó: ãàøèø, øèøêè, áîøêè, ïëàí, ãèäðîïîíèêó ê êàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü ýêñòàçè: MDMA òàáëåòêè, XTC, äèñêè, êðóãëûå, Ecstasy.

ZYDcafkl (ctyPXplAb 2018.10.27, 21:50)


   


Новые песни
Code Red -
-
- i
-
-
-
-
-
-
Dj Smash - Moscow Never Sleeps
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-

Другие песни...
Популярные песни
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. Code Red -
8. -
9. -
10. -
11. -
12. - .
13. -
14. (5'Nizza) -
15. -
16. -
17. -
18. -
19. -
20. -

Другие песни  |  Лучшие по рейтингу  |  Топ исполнителей


На нашем портале вы можете прочитать тексты (слова) песен русских и зарубежных групп и исполнителей различного жанра. Их можно найти с помощью поиска текстов песен по артисту, названию или тексту песни. Этот архив может пригодиться если вы желаете петь любимые песни, понять их смысл или найти исполнитель/группу зная лишь несколько слов песни.
Текст песни - и всех других песен являются собственностью их автора и представлены только для личного пользования в информативных целях.


слова песен